O NAŠA POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Zahvaljujemo se što ste pokazali interesovanje za našu kompaniju. Našem rukovodstvu je izuzetno važno da zaštiti podatake o Vama.

U načelu se internet stranice TROX Austria GmbH mogu koristiti bez unošenja bilo kakvih podataka o ličnosti. Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju želi da koristi određene usluge koje pruža naša kompanija putem naše internet stranice, obrađivanje podataka o ličnosti može biti neophodno. U slučajevima u kojima je neophodno obrađivanje podataka o ličnosti, pri čemu za to ne postoji zakonska osnova, mi ćemo uopšteno uzevši tražiti pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

Podaci o ličnosti, kao što su ime, adresa, e-mejl adresa ili broj telefona obrađuju se prema zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka i u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuju na TROX Austria GmbH, a odnose se na zaštitu podataka. Ovom izjavom o našoj politici zaštite privatnosti želimo javnosti da prenesemo informacije u vezi prirode, obima i svrhe obrađivanja podataka o ličnosti, koje vrši naša kompanija. Politika zaštite privatnosti dodatno pojašnjava prava koja uživa lice čiji se podaci obrađuju.

Kompanija TROX Austria GmbH je kao rukovalac podacima preduzela niz tehničkih i organizacionih mera, kako bi obezbedila kontinuiranu zaštitu podataka o ličnosti, koji se obrađuju preko ove internet stranice, u onoj meri u kojoj je to moguće. Ipak, prenošenje podataka preko interneta može za posledicu da ima povredu bezbednosti podataka, tako da nije moguće garantovati apsolutnu zaštitu. Lica čiji se podaci obrađuju mogu stoga slobodno da nam dostave podatke o svojoj ličnosti i drugim sredstvima, npr. telefonom.

1 Definicija pojmova

Politika zaštite privatnosti kompanije TROX Austria GmbH zasniva se na terminologiji koju su evropska regulatorna tela koristila prilikom uvođenja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR). Cilj nam je da naša politika zaštite privatnosti bude lako čitljiva i razumljiva, kako za javnost, tako i za naše kupce i poslovne partnere. Da bismo to obezbedili, želimo najpre da objasnimo terminologiju koju koristimo.

U ovoj izjavi o našoj politici zaštite privatnosti i na našoj internet stranici koristimo između ostalog sledeće pojmove:

a) Podaci o ličnosti

'Podaci o ličnosti' su sve informacije koje se odnosa na fizičko lice koje je identifikovano ili koje se može identifikovati (u daljem tekstu: "lice čiji se podaci obrađuju"). Smatra se da se fizičko lice može identifikovati, ukoliko se može identifikovati indirektno ili direktno, posebno uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora koji su specifični za fizički, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet dotičnog fizičkog lica.

b) Lice čiji se podaci obrađuju

'Lice čiji se podaci obrađuju' označava svako lice koje je identifikovno ili se može identifikovati, čije podatke o ličnosti obrađuje rukovalac podacima.

c) Obrada

'Obrada' podrazumeva svaku operaciju ili niz operacija koje se obavljaju nad podacima o ličnosti ili nizom podataka o ličnosti, bilo da se vrše automatizovano ili ne, kao što je prikupljanje, evidencija, organizovanje, strukturisanje, skladištenje, prilagođavanje ili menjanje, očitavanje, pretraga, korišćenje, otkrivanje tokom prenosa, širenje ili činjenje dostupnim na drugi način, usklađivanje ili povezivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

d) Ograničavanje obrade

'Ograničavanje obrade' znači markiranje uskladištenih podataka o ličnosti sa ciljem da se njihova obrada u budućnosti ograniči.

e) Profilisanje

'Profilisanje' označava svaki oblik automatske obrade podataka o ličnosti i podrazumeva korišćenje tih podataka u cilju evaluacije pojedinih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, u prvom redu u cilju analiziranja ili predviđanja aspekata koji se odnose na učinak fizičkog lica na radu, ekonomsku situaciju, zdravlje, lične sklonosti, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.

f) Pseudonimizacija

'Pseudonimizacija' označava postupak obrade podataka o ličnosti na takav način da oni više ne mogu biti pripisani određenom licu čiji se podaci obrađuju, bez korišćenja dodatnih informacija, pod pretpostavkom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i da se nad nima sprovode tehničke i organizacione mere koje imaju za cilja da podaci o ličnosti ne mogu biti pripisani licu koje je identifikovano ili koje se može identifikovati.

g) Rukovalac ili rukovalac podacima

'Rukovalac ili rukovalac podacima' označava fizičko ili pravno lice, javnu instituciju, agenciju ili neko drugo telo koje samos ili zajedno sa drugima određuje svrhu obrade podataka o ličnosti, kao i sredstva za njihovu obradu. Ukoliko su svrha obrade podataka o ličnosti, kao i sredstva koja se za te potrebe koriste definisani zakonodavstvom Evropske unije ili zakonom njene države članice, može se pristupiti imenovanju rukovaoca podacima ili definisanju specifičnih kriterijuma za njegovo imenovanje, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije ili zakonom njene države članice.

h) Obrađivač podataka

'Obrađivač podataka' označava fizičko ili pravno lice, javnu instituciju, agenciju ili neko drugo telo koje obrađuje podatke o ličnosti po nalogu rukovaoca podacima.

i) Korisnik

'Korisnik' označava fizičko ili pravno lice, javnu instituciju, agenciju ili neko drugo telo kojem se otkrivaju podaci o ličnosti, bez obzira na to da li je ono u svojstvu trećeg lica ili ne. Javne institucije koje prime podatke o ličnosti u sklopu određenog istražnog zahteva u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije ili zakonima države članice, neće se, međutim, smatrati korisnicima.

j) Treća lica

'Treća lica' označavaju fizička ili pravna lica, javne institucije, agencije ili tela, izuzimajući lice čiji se podaci obrađuju, rukovaoca, obrađivača podataka i lica koja su pod direktnim odgovornošću rukovaoca ili su ovlašćena da obrađuju podatke o ličnosti.

k) Pristanak

'Pristanak' označava svaku slobodnu i nedvosmislenu na informisan način predatu izjavu volje lica čiji se podaci obrađuju za određen slučaj, u vidu izjave ili u vidu nekog drugog nedvosmislenog postupka, kojim lice čiji se podaci obrađuju stavlja do znanja da je saglasno sa time da se podaci o njegovoj ličnosti mogu obrađivati.

2 Ime i adresa rukovaoca

U kontekstu Opšte uredbe o zaštiti podataka, ostalih zakona o zaštiti podataka, koji su na snazi u državama članicama Evropske unije, kao i drugih odredbi kojima se uređuje zaštita podataka, rukovalac je:

TROX Austria GmbH
Lichtblaustrasse 15
1220 Beč, Austrija

internet stranica: www.trox.at

3 Ime i adresa lica za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti za rukovaoca podacima koji se obrađuju je:

Karl Pusch
DPO Consult GmbH
Am Eisernen Tor 2/III
A-8010 Graz

Svako lice čiji se podaci obrađuju može da stupi u kontakt sa našim licem za zaštitu podataka o ličnosti u svako doba, ukoliko želi da postavi neko pitanje ili dostavi predlog u vezi zaštite podataka o ličnosti.

e-mejl: datenschutz@trox.at

4 Kolačići

Internet stranice TROX Austria GmbH koriste kolačiće. Kolačići predstavljaju tekstualne datoteke koje se preko internet pretraživača skladište u kompjuterskom sistemu.

Veliki broj internet stranica i servera koristi kolačiće. Mnogi kolačići imaju svoju identifikaciju ("cookie ID"). To je jedinstvena identifikacija kolačića. Sastoji se od niza karaktera pomoću kojih pretraživači i serveri mogu biti dovedeni u vezu sa određenim internet pretraživačem u kojem je kolačić uskladišten. Time je internet stranicama i serverima kojima je pristupljeno omogućeno da razlikuju individualne pretraživače lica čiji se podaci obrađuju od drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Određeni internet pretraživač može biti prepoznat zahvaljujući jedinstvenoj identifikaciji kolačića.

Kompanija TROX Austria GmbH koristi kolačiće, kako bi bila u mogućnosti da korisnicima ove internet stranice obezbedi usluge prilagođene njima, što ne bi bilo moguće bez postavljanja kolačića.

Kolačić može biti korišćen u cilju optimizacije informacija i ponuda na našoj internet stranici za dobrobit korisnika. Kao što je već spomenuto, kolačići nam omogućavaju da prepoznamo korisnike naše internet stranice. Svrha prepoznavanja je da olakšamo korisnicima korišćenje naše internet stranice. Korisnik internet stranice koja koristi kolačiće ne mora npr. svaki put kada poseti našu internet stranicu iznova da unosi svoje podatke za prijavu, jer to radi internet stranica i kolačić koji je uskladišten u korisnikovom kompjuterskom sistemu.

Lice čije se podaci obrađuju može u svakom momentu da spreči našu internet stranicu u postavljanju kolačića, tako što će aktivirati odgovarajuće podešavanje na internet pretraživaču koji koristi i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Dodatno, kolačići koji su već postavljeni, mogu biti izbrisani svakog trenutka uz pomoć internet pretraživača ili nekog drugog softverskog programa. To je opcija koja postoji kod svih aktuelnih internet pretraživača. Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju deaktivira postavljanje kolačića u internet pretraživaču koji koristi, pod određenim okolnostima neće biti moguće korišćenje svih funkcija naše internet stranice u potpunosti.

5 SSL ili TLS enkripcija

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz razloga bezbednosti i u cilju zaštite prenosa poverljivog sadržaja, kao što su upiti koje nam šaljete kao operatoru stranice. Možete prepoznati enkriptovanu vezu na adresi svog pretraživača kada se ona promeni iz "http://" u "https://" i kada se ikona bravice pojavi na adresnoj traci u vašem pretraživaču.

SSL ili TLS enkripcija je aktivirana, podatke koje nam dostavljate ne mogu videti treća lica.

6 Evidencija opštih podataka i informacija

Svaki put kada automatizovani sistem ili lice čije se podaci obrađuju pozovu internet stranicu TROX Austria GmbH, internet stranica evidentira set opštih podataka i informacija. Ovi opšti podaci i informacije se skladište u serverskoj datoteci zapisnika. Sledeće informacije mogu biti evidentirane: (1) vrste pretraživača i verzije koja se koriste; (2) operativni sistem koji koristi sistem koji pristupa internet stranici; (3) internet stranica sa koje je sistem koji pristupa pristigao na našu internet stranicu (poznatu kao "referrer" - prethodna stranica); (4) internet podstranice koje sistem koji pristupa posećuje na našoj internet stranici; (5) datum i vreme pristupa internet stranici; (6) adresa internet protokola (IP adresa); (7) provajder internet usluga sistema koji pristupa; i (8) druge slične podatke i informacije koji mogu da se koriste u cilju zaštite od pretnji u slučaju napada na naše IT sisteme.

Ove opšte podatke i informacije TROX Austria GmbH ne koristi kako bi stvorila bilo kakve zaključke o licu čiji se podaci obrađuju. Ove informacije se koriste (1) u cilju ispravnog prikazivanja saržaja naše internet prezentacije; (2) u cilju optimizacije sadržaja naše internet stranice i našeg oglašavanja na njoj; (3) u cilju obezbeđivanja kontinualnih funkcionalnih kapaciteta naših IT sistema i tehnologije za našu internet stranicu; i (4) u cilju obezbeđivanja neophodnih informacija istražnim organima u cilju vršenja istražnih radnji u slučaju sajber napada. Ovi anonimno prikupljeni podaci i informacije se stoga u TROX Austria GmbH najpre evaluiraju statistički, a potom imajući u vidu poboljšanje zaštite podataka o ličnosti i bezbednosti podataka unutar naše kompanije, kako bismo obezbedili najbolji nivo zaštite podataka o ličnosti, koje obrađujemo. Anonimni podaci sa serverskih datoteka zapisnika se skladište odvojeno od svih podatka o ličnosti, koje je dostavilo lice čiji se podaci obrađuju.

7 Registracija

Lice čiji se podaci obrađuju ima opciju registracije na internet stranici rukovaoca, tako što će uneti podatke o ličnosti. Koji će se podaci o ličnosti pritom preneti rukovaocu zavisi od forme koja je korišćena za registraciju. Podaci o ličnosti, koje unosi lice na koje se podaci o ličnosti odnose, skladište se kod rukovaoca isključivo za internu upotrebu, za njegove sopstvene potrebe. Rukovalac podacima može da naloži prenošenje podataka o ličnosti obrađivaču/obrađivačima podataka, npr. provajderu paketnih usluga, koji će takođe da koristi podatke o ličnosti isključivo za interne potrebe rukovaoca podacima.

Prilikom registrovanja na internet stranici rukovaoca podacima biće uskladišena IP adresa koja je dodeljena provajderu internet usluga (ISP) lica čiji se podaci obrađuju, kao i datum i vreme registracije. Ovi podaci se skladište zbog toga što je to jedini način da se spreči zloupotreba naših usluga; oni po potrebi takođe mogu da pomognu u rešavanju krivičnih dela i kršenja propisa iz oblasti prava intelektualne svojine. Zbog toga ih je potrebno skladištiti, jer to predstavlja bezbednosnu meru rukovaoca podacima. Ovi podaci nikada neće biti preneti trećim licima, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se to učini ili ukoliko se prenos podataka vrši za potrebe istražnog postupka.

Registracija lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, kojom ono dobrovoljno dostavlja podatke o ličnosti, omogućava rukovaocu podacima da licu čiji se podaci o ličnosti obrađuju ponudi sadržaje ili usluge, koji, s obzirom na njihovu prirodu, mogu biti pruženi samo registrovanim korisnicima. Dodatno registracija lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju mogu biti korišćeni za kontrolu korišćenja tekstova koje smo objavili, a koji su zaštićeni autorskim pravima, za proveru postavljanja linkova za navođenje izvora, kao i za potrebe našeg sopstvenog dokumentovanja. Registrovana lica imaju pravo da traže brisanje njihovih podataka o ličnosti, koje su navela prilikom registracije, iz baze podataka rukovaoca podacima.

Rukovalac podacima će u svakom trenutku, na zahtev lica čiji se podaci obrađuju dotičnom licu dostaviti informacije o uskladištenim podacima o ličnosti, koji se na njega odnose. Osim toga rukovalac će ispraviti ili izbrisati podatke o ličnosti na zahtev lica čiji se podaci obrađuju, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa zakonskom obavezom evidentiranja podataka. Lice čiji se podaci obrađuju može slobodno u svakom trenutku u vezi ove tematike da kontaktira lice za zaštitu podataka o ličnosti koje je navedeno u okviru ove izjave o politici zaštite privatnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima.

8 Rutinsko brisanje i blokiranje podataka o ličnosti

Rukovalac podacima obrađuje i skladišti podatke o ličnosti, koji se odnose na lice čiji se podaci obrađuju samo u trajanju perioda koji je potreban za postizanje cilja predmetnog skladištenja ili u trajanju koje su propisali zakonodavni organi Evropske unije ili druga zakonodavna tela čijim odlukama rukovalac podacima mora da se povinuje.

Ukoliko svrha skladištenja više ne postoji ili ukoliko istekne perod skladištenja, koji su propisali zakonodavni organi Evropske unije ili druga zakonodavna tela, podaci o ličnosti se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim propisima.

9 Prava lica čiji se podaci obrađuju

a) Pravo na potvrdu

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo koje su mu dodelili zakonodavni organi Evropske unije, da zahteva potvrdu od rukovaoca podacima o tome da li se obrađuju podaci o ličnosti, koji se odnose na njega. Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju želi da iskoristi svoje pravo na potvrdu, ono može u svakom trenutku da kontaktira naše lice za zaštitu podataka o ličnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima.

b) Pravo na informacije

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije, da besplatno i u svakom trenutku od rukovaoca podacima dobije informaciju o uskladištenim podacima o ličnosti, koji se odnose na nju, kao i kopiju te informacije. Zakonodavni organi Evropske unije su osim toga utvrdili da lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na informacije o sledećim stvarima:

 • razlog za obradu podataka
 • kategorije podataka o ličnosti, koje se obrađuju
 • primaoci ili kategorije primaoca kojima se otkrivaju podaci o ličnosti, naročito u slučaju kada se primaoci nalaze u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 • ukoliko je moguće, koji je planirani period u kojem će se podaci o ličnosti skladištiti ili, ukoliko to nije moguće, koji su kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda
 • postojanje prava na izmenu ili brisanje podataka o ličnosti, koji se odnose na lice čiji se podaci obrađuju ili za ograničenje obrade koju vrši rukovalac ili prava na prigovor na tu obradu
 • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom organu
 • u slučaju da lice na koje se podaci o ličnosti odnose nije dostavilo svoje podatke: sve dostupne informacije o izvoru podataka
 • postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, s obzirom na član 22 (1) i (4) Opšte uredbe o zaštiti podataka I, makar u tim slučajevima, jasne informacije o primenjenoj logici, kao i značaj i posledice takve obrade za lice čiji se podaci o ličnosi obrađuju.


Lice čiji se podaci obrađuju osim toga ima pravo na informacije o tome da li su podaci o ličnosti preneti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Tamo gde je to slučaj, lice čiji se podaci obrađuju dodatno ima pravo na to da dobije informaciju o odgovarajućim bezbednosnim garancijama koje postoje u vezi predmetnog prenosa.

Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju želi da iskoristi svoje pravo na informacije, ono može u bilo koje doba da kontaktira naše lice za zaštitu podataka o ličnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima.

c) Pravo na ispravku

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije da zahteva ispravku neispravnih podataka o ličnosti, koji se odnose na nju, bez nepotrebnog odlaganja. Lice čiji se podaci obrađuju osim toga ima pravo da, imajući u vidu svrhu obrade podataka, zahteva upotpunjavanje nepotpunih podataka o ličnosti, uključujući i mogućnost davanja dodatne izjave.

Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju želi da iskoristi ovo pravo na ispravku, ono u svako doba može da kontaktira naše lice za zaštitu podataka o ličnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima.

d) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije da zahteva od rukovaoca podacima da izbriše podatke o ličnosti, koji se odnose na nju, bez nepotrebnog odlaganja, u dole navedenim slučajevima, pod uslovom da obrada podataka nije obavezna:

 • Podaci o ličnosti više nisu potrebni s obzirom na svrhu za koju su prikupljani i obrađivani.
 • Lice čiji se podaci obrađuju povlači svoj pristanak na kojem se zasniva obrada, u skladu sa članom 6 (1) tačka (a) ili članom 9 (2) tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka i tamo gde ne postoji nikakav zakonski osnov za obradu;
 • Lice čiji se podaci obrađuju podnosi prigovor na obradu u skladu sa članom 21 (1) Opšte uredbe o zaštiti podataka i ne postoje prioritetni opravdani razlozi za obradu podataka ili lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju podnosi prigovor na obradu u skladu sa članom 21 (2) Opšte uredbe o zaštiti podataka.
 • Podaci o ličnosti nisu obrađivani u skladu sa zakonom.
 • Podaci o ličnosti moraju biti brisani u cilju usklađivanja sa pravnim obavezama prema zakonodavstvu Evropske unije ili države članice Evropske unije, kojima podleže rukovalac podacima.
 • Podaci o ličnosti su sakupljeni na osnovu ponuđenih usluga informatičkog društva prema članu 8 (1) Opšte uredbe o zaštiti podataka.


Ukoliko je ispunjen jedan od gore navedenih uslova i lice čiji se podaci obrađuju želi da se izvrši brisanje podataka o ličnosti, koji su uskladišteni kod TROX Austria GmbH, ono u svako doba može da kontaktira naše lice za zaštitu podataka o ličnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima. Lice za zaštitu podataka o ličnosti u kompaniji TROX Austria GmbH ili neko drugo u toj kompaniji zaposleno lice će naložiti da se bez odlaganja ispuni dotični zahtev.

Ukoliko je kompanija TROX Austria GmbH objavila podatke o ličnosti i ako je naša kompanija kao rukovalac podacima u obavezi da u skladu sa članom 17(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka izbriše podatke o ličnosti, TROX Austria GmbH će imajući u vidu dostupnu tehnologiju i troškove implementacije preduzeti sve razumne mere, uključujući i one tehničke prirode, kako bi informisala druge rukovaoce koji obrađuju podatke o ličnosti, čije je brisanje zahtevalo lice čiji se podaci obrađuju, od kojih lice čiji se podaci obrađuju zahteva brisanje svih linkova do predmetnih podataka ili njihovih kopija ili replika, pod uslovom da njihova obrada nije obavezna. Lice za zaštitu podataka o ličnosti u kompaniji TROX Austria GmbH ili neko drugo u toj kompaniji zaposleno lice će preduzeti sve što je neophodno u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničavanje obrade

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije da zahteva od rukovaoca podacima da ograniči obradu podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

 • Lice čiji se podaci obrađuju poriče ispravnost podataka o ličnosti, za period koji omogućava rukovaocu da utvrdi ispravnost podataka o ličnosti.
 • Obrada se ne vrši u skladu sa zakonom i lice čiji se podaci obrađuju se protivi brisanju podataka o ličnosti, a umesto toga zahteva ograničenje korišćenja podaka o ličnosti.
 • Rukovaocu podaci o ličnosti više nisu potrebni za obradu, ali licu čiji se podaci obrađuju su oni potrebni za ustanovljavanje i sprovođenje zahteva pravne prirode ili odbranu od njih.
 • Lice čiji se podaci obrađuju je uložilo prigovor na obradu podataka prema članu 21(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka i još uvek nije utvrđeno da li zakonski osnov rukovaoca ima prevlast nad zakonskim osnovom lica čiji se podaci obrađuju.


Ukoliko je ispunjen jedan od gore navedenih uslova i lice čiji se podaci obrađuju želi da se izvrši ograničavanje podataka o ličnosti, koji su uskladišteni kod TROX Austria GmbH, ono u svako doba može da kontaktira naše lice za zaštitu podataka o ličnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima. Lice za zaštitu podataka o ličnosti u kompaniji TROX Austria GmbH će preduzeti sve što je neophodno za sprovođenje ograničenja.

f) Pravo na prenosivost podataka

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije da zahteva da u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu dobije podatke o ličnosti, koji se odnose na njega, a koje je lice čiji se podaci obrađuju stavilo na raspolaganje rukovaocu podacima. Lice čiji se podaci obrađuju osim toga ima pravo da prenosi te podatke drugom rukovaocu podacima bez ometanja rukovaoca kojem su ti podaci stavljeni na raspolaganje, kada je obrada zasnovana na pristanku u skladu sa članom 6(1) tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili članom 9(2) tačka (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu sa članom 6(1) tačka (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka i ukoliko se obrada podataka vrši automatizovano, pod uslovom da obrada nije neophodna zbog javnog interesa ili u cilju vršenja službene dužnosti koja je preneta rukovaocu podacima.

Osim toga lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 20(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka zahteva da se njegovi podaci o ličnosti prenose direktno od jednog rukovaoca podacima do drugog, u slučajevima kada je to tehnički izvodljivo i kada to ne ugrožava prava i slobode drugih ljudi.

Lice čiji se podaci obrađuju može slobodno u svakom trenutku da kontaktira lice za zaštitu podataka o ličnosti, koje je imenovala kompanija TROX Austria GmbH ili bilo koje lice zaposleno u toj kompaniji, kako bi ostvarilo svoje pravo na prenosivost podataka.

g) Pravo na prigovor

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije da u svakom trenutku iz razloga koji proizilaze iz njene specifične situacije uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti, koji se odnose na nju, a koja se vrši prema članu 6(1) tačke (e) ili (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka. To se isto odnosi i na profilisanje koje se vrši prema navedenim odredbama.

U slučaju poštovanja takvog prigovora TROX Austria GmbH neće više orađivati podatke o ličnosti, osim ukoliko budemo mogli da navedemo obavezujuće zakonske razloge za obradu, koji prevazilaze interese, prava i slobode lica čiji se podaci obrađuju ili je njihova obrada potrebna za ustanovljavanje i sprovođenje zahteva pravne prirode ili odbranu od njih.

Ukoliko TROX Austria GmbH obrađuje podatke o ličnosti za potrebe direktnog marketinga, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku stavi prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe takve vrste marketinga. To takođe uključuje i profajling, ukoliko stoji u vezi sa takvim direktnim marketingom. Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju stavi prigovor na to što TROX Austria GmbH vrši obradu za potrebe direktnog marketinga, TROX Austria GmbH više neće obrađivati podatke o ličnosti za te potrebe.

Ukoliko TROX Austria GmbH obrađuje podatke o ličnosti za potrebe naučnih ili istorijskih istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa članom 89(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka, lice čiji se podaci obrađuju u zavisnosti od njegove specifične situacije dodatno ima pravo da stavi prigovor na obradu podataka o ličnosti, koje se tiču njega, osim ukoliko obrada nije neophodna za ispunjavanje zadatka koji je od javnog interesa.

Lice čiji se podaci obrađuju može da kontaktira lice za zaštitu podataka o ličnosti, koje je imenovala kompanija TROX Austria GmbH ili bilo koje lice zaposleno u toj kompaniji, kako bi ostvarilo svoje pravo na stavljanje prigovora. Lice čiji se podaci obrđuju u kontekstu upotrebe usluga informatičkog društva bez obzira na Uredbu 2002/58/EC ima osim toga pravo da ostvari svoja pravo na prigovor uz pomoć automatizovanieh postupaka koji koriste tehničke specifikacije.

h) Automatsko individualno donošenje odluke, uključujući profilisanje

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije da ne bude isključivo po osnovu automatizovane obrade, uključujući profilisanje, podvrgnuta odluci koja ima pravne posledice po nju ili slične značajne posledice, osim ukoliko je odluka (1) neophodna za zaključivanje ili realizaciju ugovora između lica čiji se podaci obrađuju i rukovaoca ili (2) ukoliko je na osnovu pravnih propisa Evropske unije ili države članice kojima podleže rukovalac dozvoljena, kao i ukoliko ti pravni propisi sadrže razumne mere za očuvanje prava, sloboda i opravdanih interesa lica čiji se podaci obrađuju ili (3) ukoliko je zasnovana na eksplicitnom pristanku lica čiji se podaci obrađuju.

Ukoliko je odluka (1) neophodna kako bi se zaključio ili realizovao ugovor između lica čiji se podaci obrađuju i rukovaoca ili (2) ukoliko je zasnovana na eksplicitnom pristanku lica čiji se podaci obrađuju, kompanija TROX Austria GmbH će preduzete odgovarajuće mere kako bi očuvala prava, slobode i legitime interese lica čiji se podaci obrađuju, što u najmanju ruku podrazumeva pravo na intervenciju koju obezbeđuje rukovalac, na izražavanje sopstvenih stavova i stavljanje prigovora na odluku.

Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju želi da ostvari prava koja se odnose na automatizovano donošenje odluke, ono u svako doba može da kontaktira naše lice za zaštitu podataka o ličnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima.

i) Pravo na povlačenje pristanka u kontekstu propisa o zaštiti podataka

Svaka osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo koje su joj dodelili zakonodavni organi Evropske unije da u svakom trenutku povuče svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti.

Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju želi da ostvari pravo na povlačenje pristanka, ono u svako doba može da kontaktira naše lice za zaštitu podataka o ličnosti ili bilo koje lice zaposleno kod rukovaoca podacima.

j) Pravo na žalbu

Ukoliko smatrate da tokom obrade Vaših podataka kršimo austrijske ili evropske Zakone o zaštiti podataka o ličnosti, molimo Vas da nas stupite u kontakt sa nama koko bismo razjasnili sve nejasnoće. Svakako imate pravo i da uložite žalbu austrijskim organima koji su nadležni za zaštitu podataka o ličnosti, a od 25.05.2018. i nadzornom organu Evropske unije.

10 Zaštita podataka o ličnosti prilikom konkurisanja za posao i tokom konkursa

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti kandidata u cilju sprovođenja procedure konkursa. Ova obrada može da se vrši i elektronskim sredstvima. To je slučaj pogotovo u kada kandidat prenosi odgovarajuća dokumenta rukovaocu elektronskim putem, kao što je e-mejl. Ukoliko rukovalac podacima zaključi sa kandidatom ugovor o radu, preneti podaci se skladište u skladu sa zakonskim propisima za potrebe realizacije radnog odnosa. Ukoliko rukovalac podacima ne zaključi ugovor sa kanidatom, konkursna dokumenta se automatski brišu šest meseci nakon saopštavanja odluke o odbijanju kandidata, pod pretpostavkom da njihovo brisanje nije u suprotnosti sa nekim drugim legitimnim interesom rukovaoca. Pod drugim legitimnim interesuna se u ovom kontekstu podrezumeva npr. obaveza podnošenja dokaza prema zakonu o podjednakom tretmanu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)

11 Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti u vezi korišćenja usluge Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije)

Rukovalac je integrisao Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije) u svoju internet stranicu. Google Analytics predstavlja uslugu analize internet stranice. Analiza internet stranice označava prikupljanje, sabiranje i evaluaciju podataka koji se odnose na ponašanje posetilaca internet stranica. Usluga internet analitike evidentira podatke uključujući internet stranicu sa koje je lice čiji se podaci obrađuju dospelo do dotične internet stranice (poznate kao "referrer" - prethodna stranica), koje podstranice su posećene na internet stranici ili koliko često i koliko dugo je boravljeno na jednoj podstranici. Internet analitika se uglavnom koristi za optimizaciju internet stranice i analizu koristi i troškova onlajn oglašavanja.

Operater Googly Anaytics usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Rukovalac koristi ekstenziju "_gat.anonymizelp" za internet analitiku uz pomoć Google Analytics. Ova ekstenzija omogućava skraćivanje i anonimizaciju IP adrese internet priključka lica čiji se podaci obrađuju, u slučaju da ono našoj internet stranici pristupi sa teritorije države članice Evropske unije ili druge države koja je potpisnik sporazuma o Evropskoj ekonomskom ekonomskom prostoru.

Svrha usluge Google Anaytics je analiza toka posetilaca naše internet stranice. Google koristi podatke i informacije koje je sakupio da bi evaluirao korišćenje naše internet stranice, izradio onlajn izveštaje za nas, koji ilustruju aktivnosti na našim internet stranicama i kako bi pružio dodatne usluge u vezi korišćenja naše internet stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na IT sistem lica čiji se podaci obrađuju. Kolačići su prethodno već definisani. Postavljanje kolačića omogućava Google-u da analizira korišćenje naše internet stranice. Svaki put kada neko pristupi nekoj podstranici u okviru ove internet strane kojom upravlja rukovalac i u koju je integrisan Google Analytics, internet pretraživač na IT sistemu lica čiji se podaci obrađuju automatski bude pozvan od Google Analytics komponente da prenese podatke do Google-a za potrebe onlajn analitike. Za vreme tog tehničkog procesa Google prikuplja podatke o ličnosti kao što su IP adresa lica čiji se podaci obrađuju, koji Google-u omogućava da ustanovi poreklo posetioca i njegove klikove, a zahvaljujući tome i da obračuna svoju proviziju.

Kolačić skladišti podatke o ličnosti, kao što je vreme pristupa, lokacija sa koje je pristupljeno i učestalost poseta lica čiji se podaci obrađuju našoj internet strani. Svaki put kada neko poseti našu internet stranu, Google u SAD prenosi podatke o ličnosti, uključujući IP adresu internet veze koju koristi lice čiji se podaci obrađuju. Te podatke o ličnosti Google skladišti u SAD. Pod određenim okolnostima Google može trećim licima da prosledi ove podatke o ličnosti, koje su prikupljene tehničkim putem.

Kako je gore opisano, lice čiji se podaci obrađuju može u svakom trenutku da spreči našu stranicu u postavljanju kolačića aktiviranjem odgovarajućih podešavanja na internet pretraživaču koji koristi, čime će trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva vrsta podešavanja internet pretraživača će takođe sprečiti postavljanje kolačića na IT sistem lica čiji se podaci obrađuju. Osim toga, kolačić koje je Google Analytics već postavio može biti obrisan u svakom momentu pomoću internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Lice čiji se podaci obrađuju dodatno ima opciju sa prikupi podatke koje je generisao Google Analytics, a koji se odnose na korišćenje ove internet stranice i obradu tih podataka, koju je vršio Google, i da spreči takvo prikupljanje i obradu. Lice čiji se podaci obrađuju mora u tu svrhu da preuzme i instalira dodatak (add-on) pretraživača sa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatak pretraživača koristi JavaScript kako bi obavestio Google Analytics da ne smeju da se prenose podaci ili informacije koje se odnose na posete internet stranicama u Google Analytics. Instaliranje dodatka pretraživača se kod Google-a klasifikuje kao prigovor. Ukoliko se IT sistem lica čiji se podaci obrađuju kasnije obriše, formatira ili reinstalira, lice čiji se podaci obrađuju mora da reinstalira dodatak pretraživača, kako bi deaktivirao Google Analytics. Ukoliko je lice čiji se podaci obarđuju ili neko drugo lice pod njegovim ovlašćenjem deinstaliralo ili deaktiviralo dodatak pretraživača, moguće je reinstalirati ili reaktivirati dodatak pretraživača.

Za dodatne informacije i aktuelnu politiku zaštite privatnosti Google-a, posetite https://policies.google.com/privacy/ and https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Više informacija o Google Analytics možete pronaći na https://www.google.com/analytics/.

12 Odredbe zaštite podataka o ličnosti u vezi korišćenja Google adWords

Rukovalac je integrisao Google AdWords u svoju internet stranicu. Google AdWords predstavlja uslugu onlajn oglašavanja, koja oglašivaču omogućava da postavlja oglase kako u rezultate pretraživanja u Google mašini za pretragu, tako i u Google mrežu reklama. Google AdWords omogućava oglašivačima da unapred definišu ključne reči koje se zatim koriste za prikazivanje oglasa u rezultatima pretraživanja u Google pretraživaču, jedino ukoliko korisnik upotrebljava pretraživač u cilju pozivanja rezultata pretrage, koji je povezan sa ključnom reči. Oglasi se u okviru Google mreže oglasa raspodeljuju po internet stranicama koje pokrivaju relevantne teme pomoću automatizovanog algoritma, imajući u vidu unapred definisane ključne reči.

Operater Google AdWords usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svrha Google AdWords-a je oglašavanje naše internet stranice na internet stranicama trećih kompanija i u rezulatatima pretrage pretraživača Google, prikazivanjem oglasa za koje postoji interesovanje, kao i prikazivanje oglasa trećih lica na našoj internet stranici.

Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju pristupi našoj stranici preko Google oglasa, Google postavlja "konverzioni kolačić" na IT sistem lica čiji se podaci obrađuju. Kolačići su prethodno već definisani. Konverzioni kolačić postaje nevežeći nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju. Ukoliko im važenje nije isteklo, konverzioni kolačići se koriste kako bi se utvrdilo da li je na našoj internet stranici pristupljeno određenim internet stranicama, kao što je korpa na sistemu za onlajn kupovinu. I mi i Google možemo da koristimo konverzione kolačiće kako bismo utvrdili da li je poseta lica čiji se podaci obrađuju našoj internet stranici preko AdWords oglasa rezulitirala kupovinom, tj. da li je kupovina završena ili otkazana.

Google koristi podatke i informacije koji se prikupljaju korišćenjem konverzionih kolačića kako bi za našu internet stranicu izradio statistike poseta. Ove statistike poseta mi koristimo kako bismo utvrdili ukupan broj korisnika koji nam pristupa preko AdWords oglasa, tj. kako bismo utvrdili uspešnost AdWords oglasa i optimizovali naš AdWords oglas. Ni naša kompanija ni drugi korisnici Google AdWords usluga, koji se oglašavaju, ne dobijaju informacije od Google-a na način pomoću kojeg bi lice čiji se podaci obrađuju moglo da bude identifikovano.

Konverzioni kolačić skladišti podatke o ličnosti, npr. internet stranice koje je posetilo lice čiji se podaci obrađuju. Pri svakoj poseti našoj internet stranice, podaci o ličnosti, uključujući IP adresu internet veze koju koristi lice čiji se podaci obrađuju, prenose se do Google-a u SAD. Te podatke o ličnosti Google skladišti u SAD. Pod određenim okolnostima Google može trećim licima da prosledi ove podatke o ličnosti koje su prikupljene tehničkim putem.

Kako je gore opisano, lice čiji se podaci obrađuju može u svakom trenutku da spreči našu stranicu u postavljanju kolačića korišćenjem odgovarajućih podešavanja na internet pretraživaču koji koristi, čime će trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva podešavanja u internet pretraživaču koji se koristi mogu takođe da spreče Google da postavlja konverzione kolačiće na IT sistem lica čiji se podaci obrađuju. Osim toga kolačić koji je Google AdWords već postavio može u svakom trenutku biti izbrisan pomoću internet pretraživača ili drugog softverskog programa.

Lice čiji se podaci obrađuju dodatno ima opciju da stavi prigovor na oglas koji postavlja Google u zavisnosti od njegovih interesovanja. Da bi to uradilo, lice čiji se podaci obrađuju mora da prati link https://adssettings.google.com sa svakog internet pretraživača koji koristi i tamo aktivira odgovarajuća podešavanja.

Za dodatne informacije i aktuelnu politiku zaštite privatnosti Google-a, posetite https://policies.google.com/privacy/.

13 Priključci (plug-ins) društvenih medija

Nekoliko internet stranica TROX Austria GmbH imaju priključke društvenih mreža Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ i YouTube, kao i linkove do tih društvenih mreža. Priključci društvenih mreža mogu biti identifikovani preko njihovih ikona.

Kada se pristupa društvenoj mreži preko priključaka ili linka, uspostavlja se direktna veza sa serverom provajdera društvene mreže. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ i YouTube evidentiraju internet stranicu sa koje je pristupljeno njihovim uslugama. Ukoliko je korisnik TROX internet stranice registrovan kod nekog od ovih provajdera i trenutno je prijavljen sa svojim nalogom, pozivanje internet stranice može biti povezano sa njegovim korisničkim nalogom.

Provajderi društvenih mreža Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ i YouTube ne daju nikakve informacije o tome koje specifične informacije se evidentiraju tokom korišćenja njihovih priključaka. TROX stoga nema informacije o sadržaju, obimu ili korišćenju podataka koje prikupljaju Facebook, Instagram LinkedIn, Google+ and YouTube.

a) Facebook priključci (Like & Share dugme)

Mi smo u našu internet stranicu integrisali priključke društvene mreže Facebook, čiji je provajder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD. Možete da prepoznate facebook prikjučak na osnovu facebook logoa ili "like" dugmeta na našoj internet stranici. Pregled facebook priključaka možete pronaći na sledećem linku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kadgod posetite našu internet stranicu i njene podstranice, priključak će uspostaviti direktnu vezu između vašeg pretraživača i facebook servera. Kao rezultat toga facebook će dobiti informaciju o tome da ste posetili našu internet stranicu preko Vašeg priključka. Ukoliko kliknete "like" dugme facebook-a kada ste prijavjeni na svoj facebook korisnički nalog, možete povezati sadržaj naše internet stranice i njenih podstranica sa svojim facebook profilom. Kao rezultat toga facebook će biti u mogućnosti da poveže posetu našoj internet stranici sa Vašim korisničkim nalogom. Želimo da istaknemo da mi kao provajder internet stranice nemamo saznanja o podacima koji se prenose i načinu na koji ih facebook koristi. Za dodatne informacije molimo pogledajte izjavu facebook-a o zaštiti privatnosti podataka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ukoliko ne želite da facebook bude u mogućnosti da poveže Vašu posetu našoj internet stranici i njenim podstranicma Vašem facebook korisničkom nalogom, molimo Vas da se odjavite sa Vašeg facebook naloga kada se nalazite na našoj internet stranici.

Korišćenje facebook priključka zasniva se na članu 6, odeljak 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Operater internet stranice ima legitiman interes da bude vidljiv na drštvenim mrežama u što je većoj mogućoj meri.

b) LinkedIn priključak

Naša internet stranica koristi funkcije LinkedIn mreže. Provajder je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD.

Svaki put kada pristupite nekoj od naših podstranica koje sadrže funkcije LinkedIn-a, uspostavlja se veza sa LinkedIn-ovim serverom. LinkedIn je obavešten da ste posetili našu internet stranicu sa svojom IP adresom. Ukoliko kliknete ne LinkedIn-ovo "recommend" dugme, a pritom ste prijavljeni na svoj LinkedIn nalog, LinkedIn će biti u mogućnosti da poveže Vašu posetu našoj internet stranici sa Vašim korisničkim nalogom. Želimo da istaknemo da mi kao provajder internet stranice nemamo saznanja o podacima koji se prenose i o načinu na koji ih LinkedIn koristi.

Korišćenje LinkedIn priključka zasniva se na članu 6, odeljak 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Operater internet stranice ima legitiman interes da bude vidljiv na društvenim mrežama u što je većoj mogućoj meri.

Za dodatne informacije o ovome molimo pogledajte izjavu LinkedIn-a o zaštiti privatnosti podataka na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

c ) YouTube

Naša internet stranica koristi priključke platforme YouTube, čiji je operater Google. Operater internet stranice je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD.

Ako posetite podstranicu na našoj internet stranici, u koju je integrisan YouTube priključak, biće uspostvljena veza sa YouTube serverima. Kao rezult toga YouTube server će biti obavešten koju našu podstranicu ste posetili.

YouTube će osim toga biti u mogućnosti da postavi razne kolačiće na Vaš uređaj. Uz pomoć tih kolačića YouTube će biti u mogućnosti da dobije informacije o posetiocu naše internet stranice. Ove informacije se između ostalog koriste za generisanje video statistike sa ciljem da se poboljša prijemčivost stranice za njene korisnike i spreče pokušaji prevare. Ovi kolačići će ostati na Vašem uređaju sve dok ih ne obrišete.

Ukoliko ste prijavljeni na Vaš YouTube nalog dok se nalazite na našoj internet stranici, omogućujete platformi YouTube da Vaše običaje u pretraživanju dovede u direktnu vezu sa Vašim lični profilom. Imate mogućnost da to sprečite tako što ćete se odjaviti sa svog YouTube naloga.

Korišćenje YouTube-a počiva na našem interesovanju da predstavimo naš onlajn sadržaj na prijemčiv način. Prema članu 6 odeljak 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, ovaj interes je legitiman.

Za dodatne informacije o tome kako YouTube rukuje podacima o ličnosti molimo pogledajte YouTube politiku zaštite privatnosti na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Dodatne informacije o ovoj temi možete pronaći kod provajdera društvenih mreža u okviru njihove politike zaštite podataka.

Politiku zaštite podataka društvenih mreža koje koristi TROX možete pronaći na sledećim linkovima:

Facebook
LinkedIn
Instagram
Xing
Google+
Youtube

Korisnici koji ne žele da odobre prikupljanje koje vrši provajder društvene mreže na internet podstranicama TROX Austria GmbH, može da deaktivire priključke u svom pretraživaču. Kako bi sprečili uspostavljanje veze sa postojećim korisničkim nalogom, korisnici moraju da se odjave sa svog naloga pre nego što posete TROX internet stranicu.

14 Bilten

Korisnik ima mogućnost da se prijavi za primanje biltena TROX Austria GmbH. Korisnik ima pravo i mogućnost da se u svakom trenutku odjavi od primanja biltena. Ukoliko želi, korisnik može jednostavno da pošalje e-mejl na office@trox.rs. Osim toga korisnik može da se odjavi od primanja biltena preko linka za odjavu.

Praćenje biltena: Ukoliko je korisnik prethodno dao svoj izričit pristanak, koristi se praćenje biltena (web beacons ili tracking pixels). Prilikom dostavljanja biltena eksterni server ima mogućnost da evidentira određene podatke primaoca, npr. vreme zahteva, IP adresu ili informacije o e-mail programu koji je klijent koristio. Ime datoteke za slike je prilagođeno svakom primaocu e-mejla, tako što je pridodata jedinstvena ID oznaka. Pošiljalac e-mejla pamti koja e-mejl adresa pripada kojoj ID oznaci i stoga može da odredi koji primalac biltena je otvorio svoj e-mejl po tome što je zahtevana slika.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150